ساختار مواد جیره طیور می ­تواند بر عملکرد پرنده و فعالیت دستگاه گوارش موثر باشد.

صابر معتمدی

چکیده

با توجه به تهدیدهای موجود و تغییرات شدید محیط زیستی و مشکل کم آبی که روز به روز در بیشتر مناطق اصفهان بزرگتر می ­شود

 .همه‌ي حیوانات با تبخیر کردن رطوبت از مجاري تنفس و پوست گرما را به محیط خود منتقل می‌کنند

رفتار جوجه مرغ ها به ‌عنوان بهترین شاخص از دماي مادر است.

زماني که جوجه‌ مرغ ها براي اولین بار در معرض خوراک قرار می‌گیرند، گرسنه هستند و این امر بدین معني است که آنها هنوز خوراک نخورده و بنابراين چینه‌دان آنها خالی خواهد بود.