شترمرغ ها در كليه اقليم ها قابل زيست و نگهداري اند، از اقليم هاي بسيار سرد مانند

شتر مرغ نر در زمان بلوغ به رنگ سیاه با پر و بال سفید رنگ و شتر مرغ ماده به رنگ قهوه ای تا خاکستری است.

موقعیت جنین شترمرغ به طور طبیعی به گونه ای است که

اقدامات پس از هچ

دستگاه هچر باید محیطی تمیز و عاری از آلودگی باشد چرا که

 دما

تخم های شتر مرغ را می توان در دمایی بین 95 تا 5/98 درجه فارنهایت ( 35 تا 9/36 درجه سانتی گراد ) با موفقیت جوجه کشی کرد