بيش از چند صد جنین از تخم‌هاي داخل دستگاه از مراحل جوجه‌كشي تا

 

بيش از چند صد جنین از تخم‌هاي داخل دستگاه از مراحل جوجه‌كشي تا

 عدم باروري محتمل ترين مشكلي است كه در گله هاي شخصي رخ مي دهد

 تخم هاي قابل جوجه كشي اغلب قبل از اينكه در ماشين جوجه كشی قرار داده شوند

شترمرغ ها در كليه اقليم ها قابل زيست و نگهداري اند، از اقليم هاي بسيار سرد مانند