پرورش شتر مرغ از سال 1860 در كشور آفريقاي جنوبي به صورت جدي آغاز گرديد

با توجه به وجود فن ها، دانخوری های برقی، هیتر های دمنده و چراغ ها در سالن های مرغداری امروزی،

میزان رطوبت موجود در هوای سالن به طور نظری تعیین کننده حداکثر توان بالقوه تبرید می باشد.

سيستم پوشال خيس

در اين روش مه پاش ها در داخل سالن بالاي سر مرغ ها قرار مي گيرد