کمبود سدیم علاوه بر کاهش رشد، نرمی استخوان ها، شاخی شدن قرنیه،

 تجویز الکترولیت ها از راه خوراکی در رفع برخی از اختلالات اسید و باز خون

 الف) کلسیم:

Hodges در (1969) در مدت 4-0 ساعت پس از ورود تخم مرغ به

 عدم تعادل الکترولیت ها:

رسوب کلسیم روی پوسته تخم مرغ