متيونين نقش­ های متابوليکي عمده­ اي در طیور دارد

قابلیت بهره­ وري و استفاده از یک اسيدآمينه، عامل مهمی بوده که

سويه­هاي سريع­ا لرشد امروزي جوجه مرغ های گوشتي جهت دستيابي به پتانسيل ژنتيکي خود

از جنبه ­هاي مهم پروتئين و متيونين روابط متقابلي است که توانايي آن­ها را به عنوان عوامل چربي ­سوز مشخص مي­ کند.

اصطلاح چربی و روغن به ترکیب اسید چرب با گلیسرول اشاره دارد.