جيره هاي غذايي طیور بر پايه ذرت و کنجاله سويا حاوی اسيدهاي چرب اشباع

فساد یا ترشيدگي اکسيداتيو در نتیجه اکسيداسيون پيوند دوگانه در اسيدهاي چرب غيراشباع رخ مي دهد

يک عضو بسیار مهم جذب مواد مغذي در بدن طیور، روده کوچک می باشد.

تحقيقات زیادی نشان دادند كه چربي هاي افزوده شده به خوراك

در طیور، الگوی اسیدهای چرب بافت های بدن شبيه به الگوی چربي جیره غذايي می باشد.