تاثیر ذرات ساختاری بر ابقای مواد مغذی

ارتباط تنگاتنگ و متقابلی بین حجم سنگدان و ترشحات پیش معده در طیور وجود دارد

تولید تخم مرغ های با کیفیت پوسته مناسب در پویایی اقتصادی صنعت تخم مرغ تاثیر زیادی دارد.

.تغذیه طیور در طی 50 سال گذشته تغییرات بسیاری نموده است

امروزه گوشت مرغ با مصرف سرانه 26 کیلوگرم مهمترین منبع تامین پروتئین برای ما ایرانیان است.