ساختار مواد جیره طیور می ­تواند بر عملکرد پرنده و فعالیت دستگاه گوارش موثر باشد.

کنجاله سویا یک پسماند کارخانه جات روغن کشی است و هنگامی که روغن سویا به روش حلال و یا روش مکانیکی از دانه سویا خارج می شود باقی می ماند.

تولید تخم مرغ های با کیفیت پوسته مناسب در پویایی اقتصادی صنعت تخم مرغ تاثیر زیادی دارد.

صابر معتمدی

چکیده

با توجه به تهدیدهای موجود و تغییرات شدید محیط زیستی و مشکل کم آبی که روز به روز در بیشتر مناطق اصفهان بزرگتر می ­شود

گندم منبع اصلی انرژی جیره های جوجه مرغ در اکثر کشورها است.