این محصولات برای تامین اسید های آمینه متیونین و لیزین به منظور تغذیه دام های نشخوار کننده با نام های متیلاک و لیزیلاک تولید گردیدند.

لازم به ذکر است ثبت اختراع این محصولات به روش محافظت مولکولی برای اولین بار در دنیا توسط آقای مهندس مصلحی انجام شده است.