برای اولین بار در ایران با نام تجاری سیگما سوی تولید گردید. این محصول براساس اختراع ثبت شده به نام آقای مهندس سعید مصلحی اولین فول فت سویای تولیدی در ایران است. این محصول موجب تحول و تحرک خاصی در صنعت خوراک کشور گردیده به نحوی که پس از آن بسیاری از شرکت ها و کارخانه جات به دنبال راه اندازی خط تولید فول فت سویای روست و اکسترود برآمدند.