این ترکیب براساس اختراع ثبت شده توسط مهندس سعید مصلحی برای تبدیل عصاره ها و اسانس هاس مایع به پودر با خلوص بالا با نام تجاری رومی سنس و برای جایگزینی موننسین تولید گردید.