این ترکیب با بهره گیری از عصاره های گیاهان دارویی خاص همچنین برخی از ویتامین ها و مواد معدنی و براساس اختراع ثبت شده توسط مهندس سعید مصلحی فرموله و تولید گردید که براساس تحقیقات صورت گرفته توسط آقای دکتر قربانعلی صادقی استاد دانشگاه کردستان تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و پیشگیری از تلفات طیور گوشتی نشان داده است.