براساس اختراع ثبت شده توسط مهندس سعید مصلحی و با استفاده از برخی مواد معدنی، اسید های آلی و برخی ویتامین ها فرموله و تولید گردید و مورد استقبال مرغداری های تخم گذار واقع گردید