این محصول با نام بیوسنس و براساس اختراع ثبت شده توسط مهندس سعید مصلحی برای تبدیل عصاره ها و اسانس های مایع به پودر با خلوص بالا  و به عنوان محرک رشد بسیار موثر در طیور تولید گردید.